Τρέχουσα προσφορά: 29.00€ από 84.00€
Έκπτωση: 65%

ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ


ΙΑΚΩΒΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Μόνο 29.00€
Campaign Ended
Αξία Έκπτωση Κέρδος
84.00€ 65% 55€


Η προσφορά λήγει:
09/06/2017

Τοποθεσία:

Δες μεγαλύτερο χάρτη

Όροι και Στοιχεία της Προσφοράς:

 

Πελασγικά ήτοι Περί της γλώσσης των Πελασγών


Αρχαίαι Πελασγικαί επιγραφαί Λήμνου, Κρήτης, Λυκικαί, Καρικαί, Ετρουσκικαί, Χετιτικαί ερμηνευόμεναι διά της σημερινής πελασγικής, αλβανικής και της ελληνικής

Ιάκωβος Θωμόπουλος

 

 

 


2 ΤΟΜΟΙ ΔΕΜΕΝΟΙ - ΣΧΗΜΑ 17 Χ24 εκ.

1140 σελ.

 

Πελεκάνος, 2007
871 σελ.
ISBN 978-960-400-480-5

 

 

Το έργον τούτο, όπερ θεία συνάρσει παραδίδομεν σήμερον εις την δημοσιότητα, προήλθε κατά τα εν τη εισαγωγή λεπτομερώς εκτιθέμενα εκ  της Ομηρικής ημών μελέτης, του περί της περιπλανήσεως του Οδυσσέως πραγματευομένου· συμβάλλει δε εις την λύσιν γλωσσικών και εθνολογικών ζητημάτων των Ελληνικών χωρών από της πολιάς μεν αρχαιότητος υφισταμένων, ήδη δε διά των τελευταίων εν Κρήτη ανασκαφών έτι μάλλον ανακινηθέντων.


Τις ο λαός ο αναπτύξας εν Κρήτη (δύο και πλέον π. Χρ. χιλιετηρίδας) τον θαυμάσιον Μινωϊκόν πολιτισμόν, και χαράξας ενεπίγραφα μνημεία της ιστορίας αυτού διά της ιερογλυφικής γραφής της εν τη μεγαλονήσω τελευταίον ανακαλυφθείσης; Απορούντες ίστανται οι σοφοί προ του ερωτήματος τούτου, αναμένοντες την απάντησιν εκ μόνης της αναγνώσεως των ιερογλυφικών εκείνων επιγραφών της μέχρι τούδε μεν μη επιτευχθείσης, δυσκόλως δ' ίσως και εν τω μέλλοντι επιτευχθησομένης.

Αλλ' αρά γε η επιστήμη ουδέν έχει άλλο μέσον προς επίλυσιν του ζητήματος τούτου και άνευ της αναγνώσεως των Κρητικών ιερογλυφικών; Ευτυχώς η επιστήμη κέκτηται ικανά τοιαύτα μέσα, ταύτα δε και υποδεικνύομεν ημείς ενταύθα.

 

 

Ένα μεγάλο , σπάνιο και συλλεκτικό έργο στην έκδοση του 1912  (σε φωτογραφική αναπαραγωγή)

 

 

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΟΜΟΥΣ ΜΟΝΟΝ ΜΕ 29 ΕΥΡΩ!

 

H ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ  ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ !!!

 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ! 


Πληροφορίες:

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 263

ΚΗΦΙΣΙΑ

 210- 8015113

 210-3815000

 

Δείτε περισσότερα


 

Πελασγικά ήτοι Περί της γλώσσης των Πελασγών


Αρχαίαι Πελασγικαί επιγραφαί Λήμνου, Κρήτης, Λυκικαί, Καρικαί, Ετρουσκικαί, Χετιτικαί ερμηνευόμεναι διά της σημερινής πελασγικής, αλβανικής και της ελληνικής


ΔΥΟ ΤΟΜΟΙ ΔΕΜΕΝΟΙ - ΣΧΗΜΑ 17 Χ 24 εκ.Ιάκωβος ΘωμόπουλοςΠελεκάνος, 2007

1140 σελ.


ISBN 978-960-400-480-5\

Κατά Μάρτιον του 1912 εδημοσιεύσαμεν υπό τον τίτλον "Πελασγικά ήτοι περί της γλώσσης των Πελασγών, Αρχαίαι Πελασγικαί επιγραφαί Λήμνου, Κρήτης, Λυκικαί, Καρικαί, Ετρουσκικαί, Χετιτικαί (Βανικαί Μιτανικαί), ερμηνευόμεναι δια της σημερινής Πελασγικής Αλβανικής και της Ελληνικής" το πρώτον μέρος της μελέτης ταύτης, συμβολής προς διαφωτισμόν της προϊστορικής εποχής των Ελληνικών χωρών.

Απεδείξαμεν, ότι η Πελασγική επιγραφή της Λήμνου, ως και αι εν Πραισώ της Κρήτης ευρεθείσαι Ετεοκρτητικαί επιγραφαί εισί γεγραμμέναι εν γλώσση σχεδόν ομοία προς την σημερινήν Αλβανικήν την λαλουμένην παρά των βορειοδυτικών ημών ομόρων των Αλβανών, οίτινες ούτω αποδεικνύονται αναμφισβητήτως φυλή Πελασγική. Εξετάζοντας δε επί τη βάσει των μέχρι τούδε γνωστών διγλώσσων επιγραφών Λυκικών, Καρικών, Ετρουσκικών και Βανικών Χετιτικών εύρομεν, ότι και αι γλώσσαι των Πελασγικών τούτων φύλων συγγενεύουσι προς την σημερινήν Αλβανικήν. Έτι δε επί τη βάσει της ομοιότητος γεωγραφικών ονομάτων ήχθημεν εις το συμπέρασμα ότι και οι αρχαίοι κάτοικοι της παρά τον Καύκασον εν Μικρά Ασία Αλβανίας, ομόρου της αυτόθι αρχαίας Αχαΐας, ελάλουν γλώσσαν παρεμφερή προς την νυν εν τη Ιλλυρική Αλβανία καλουμένην ΑλβανικήνΕνδεικτικά τα περιεχόμενα των τόμων

 

ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ

 

 

Πρόλογος
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΟΠΕΛΑΣΓΟΙ
Η Ελληνοπελασγική επιγραφή της Λήμνου
Παράρτημα. Αλβανικόν ελεγείον προς μαχητήν
Αι Ετεοκρητικαί επιγραφαί
Γλώσσαι Κρητικαί εκ του Ησυχίου
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΛΥΚΙΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΠΕΛΑΣΓΟΙ
Αι δίγλωσσοι Λυκικαί επιγραφαί
Οι Λύκιοι μεταφράζουσιν εν ταις επιγραφαίς κύρια ονόματα εις την Ελληνικήν
Εικασίαι τινές εκ των λοιπών Λυκικών επιγραφών
Γλώσσαι Λυκικαί
Γλώσσαι Παμφυλικαί
Επιγραφαί και γλώσσαι Καρικαί
Δίγλωσσοι Καρικαί επιγραφαί
Γλώσσαι Καρικαί
Γλώσσαι και επιγραφαί Λυδικαί
Μυσοί. Γλώσσαι Μυσικαί
Δίγλωσσος Μυσική επιγραφή
Γλώσσα Λυκαονική
Αδέσποτος Πελασγική επιγραφή
Παράρτημα. Επιγραφαί και γλώσσαι Φρυγικαί
Νεώτεραι Φρυγικαί επιγραφαί
Αρχαικαί Φρυγικαί επιγραφαί
Γλώσσαι Φρυγικαί
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Δίγλωσσοι Ετρουσκικαί επιγραφαί
Γλώσσαι Ετρουσκικαί
Ονόματα θεών και ηρώων
Ετρουσκικά αριθμητικά
Αι δια της μεθόδου του συνδυασμού ερμηνευθείται
Ετρουσκικαί λέξεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Χετιτικόν λεξιλόγιον
Γραμματικαί σημειώσεις
Δίγλωσσος Χετιτική και Ασσυριακή επιγραφή
Βανική επιγραφή
Εκ της Χετιτικής επιστολής του Δρουσράττα
Χετιτικά κύρια ονόματα
Οι εν Ασία παρά τον Καύκασον Αλβανοί και Αχαιοί
Προσθήκαι και διορθώσεις
Πελασγική επιγραφή της Λήμνου
Λυκικά
Λυδικά
Ετρουσκικά
Χετιτικά
Γραμματικόν Παράρτημα
Φθογγολογικά
Τυπικά
Πελασγικόν Λεξιλόγιον
Πίναξ πραγμάτων

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ 

 

Πρόλογος
Εισαγωγή
Κισσο-έτιοι, οι Κνώσιοι
-Σουμέριοι
-Υπερβόρειοι οι Σουμέριοι. Υπερβόρειοι εν Δελφοίς
-Υπερβόρειοι εν Δήλω
-Υπερβόρειοι εν Αττική
-Αριμασποί
-Η γλώσσα των Kassu, ήτοι του Ξούθου υιού του Έλληνος, αδελφού του Δώρου και του Αιόλου, γεννάρχου Αχαιών και Ιώνων
-Ονόματα θεών των Kassu
-Οι Κίσσιοι και η γλώσσα αυτών
-Γλωσσικά μνημεία των Ανζανιτών (Κισσίων) Ελαμιτών
Αι πρωτοελαμιτικαί επιγραφαί προ του 3000 π.Χ.
Επισκόπησις της γλώσσης των Ανζανικών (Κισσίων) επιγραφών
Παραδείγματα της γλώσσης των Ανζανιτών
Εκ της στήλης του βασιλέως Silhak In Susinak 1150 π.Χ.
Θεοί Ανζανικοί
Ονόματα πόλεων εν ταις Ανζανικαίς επιγραφαίς (Scheil) όμοια προς Ελληνικά
-Οι Έτιοι και η γλώσσα αυτών

 
Φτιάξτε μόνος σας την προσφορά που σας ενδιαφέρει!!!
Εσείς γράψτε μας ποιό βιβλίο θέλετε και εμείς θα σας δώσουμε την καλύτερη τιμή της αγοράς!!! Ζητήστε το!
Σαν Σήμερα...
  • 1828: Η ελληνική κυβέρνηση παίρνει βοήθεια από την Ρωσία, για τις ανάγκες του αγώνα, 1.500.000 ρούβλια.
  • 1919: Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την Πέργαμο.
  • 1922: Ο Κεμάλ αρχίζει την επίθεσή του εις το Εσκί-Σεχίρ της Μ. Ασίας.
Εορτολόγιο...
Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
Ισαακίου ηγουμένου μονής Δαλμάτων, Βαρλαάμ οσίου