Όροι και Προϋποθέσεις

Σας καλοσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας BookOffers.gr και το παρόν αποτελεί το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ αφενός μεν της εταιρείας ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. η οποία εφεξής και χάριν συντομίας θα αποκαλείται η Εταιρεία και αφετέρου με τον χρήστη - συνδρομητή - πελάτη ο οποίος, χάριν συντομίας εφεξής, θα αποκαλείται ο Αγοραστής.

Μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας θα διαφημίζονται και θα προωθούνται Προιόντα της ιδίας Εταιρείας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές. Οι εκπτωτικές τιμές δύνανται να ισχύουν για συγκεκριμένο ή μη χρόνο και για ορισμένη ή μη ποσότητα με βάση τη συμπλήρωση ή μη ενός ελαχίστου αριθμού Αγοραστών, όλων τούτων καθοριζομένων και αναφερομένων στην ιστοσελίδα και στις Προσφορές της Εταιρείας . Τα παρεχόμενα Προιόντα, ο Αγοραστής, δύναται, να αγοράσει στην ειδική εκπτωτική τιμή από την Εταιρεία, μέσω της ιστοσελίδας της, υπό τους όρους και τις προυποθέσεις που καθορίζονται από την Εταιρεία και αναφέρονται αμέσως κατωτέρω και τους οποίους ο Αγοραστής αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
Με τη χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας και την περιήγηση σ'αυτήν των Αγοραστών, τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αυτοί συμφωνούν με τους παρακάτω όρους και προυποθέσεις της Εταιρείας και δηλώνουν ρητώς, κατηγορηματικώς και ανεπιφυλάκτως, ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως.
Οι παρόντες όροι και προυποθέσεις ενημερώθηκαν την 14 Απριλίου 2011 και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προυποθέσεων ανά πάσα στιγμή, περί ών βλ. κατωτέρω.

 

Α. ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ.

Α 1. Εταιρεία :η εταιρεία με την επωνυμία ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. ,που εδρεύει στην Αθήνα , επί της οδού Λένορμαν αρ. 114 , που εκπροσωπείται νόμιμα , τηλ. επικοινωνίας 210-3815.000 (τηλεφωνικό κέντρο 10 γραμμών και ημέρες λειτουργίας από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 09.00 έως 18.00 ), που εκδίδει τους αρχαίους έλληνες συγγραφείς ως και άλλες συναφείς πρωτότυπες μελέτες και διαθέτει στο αγοραστικό κοινό και στους πελάτες της τις εκδόσεις των βιβλίων της , που ανέρχονται σε εκατοντάδες τίτλους ως και τα σημαντικότερα ιστορικά , κοινωνικά και πολιτικά βιβλία από τις εκδόσεις της και από άλλους εκδοτικούς οίκους .
Α 2 . Ιστοσελίδα : η παρούσα ιστοσελίδα BookOffers.gr
Α 3 . Προιόν : τα διατιθέμενα από την Εταιρεία σε ειδική εκπτωτική τιμή της ιστοσελίδας .
Α 4 . Αγοραστής : κάθε χρήστης- συνδρομητής - πελάτης της ιστοσελίδας που συμμετέχει επιτυχώς σε προσφορά που αναρτάται στην ιστοσελίδα και αγοράζει το Προιόν της Εταιρείας.
Α 5 . Κουπόνι : το έγγραφο που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά στον Αγοραστή , φέρει μοναδικό κωδικό και το οποίο πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον Αγοραστή στην Εταιρεία ή στα βιβλιοπωλεία για την παραλαβή ή την αποστολή του Προιόντος .
Α 6 . Προσφορά : η εκάστοτε προσφορά των Προιόντων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα .

 

Β .ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Β 1 . Η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της παρέχει τα Προιόντα της στους Aγοραστές της ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο ή μη χρόνο , για ορισμένη ή μη ποσότητα , όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στην εκάστοτε Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της και υπό τους όρους και προυποθέσεις , που αναγράφονται και αναφέρονται στην Προσφορά αυτή .

Β 2 . Η Εταιρεία θα διαθέτει στους Αγοραστές , που συμμετέχουν επιτυχώς στην Προσφορά , Κουπόνια , μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά και το κάθε Κουπόνι θα αντιστοιχεί στην αξία της εκάστοτε Προσφοράς . Με την προσκόμιση του Κουπονιού στην Εταιρεία , όπως αναγράφεται και περιγράφεται κατωτέρω , ο Αγοραστής δικαιούται να παραλάβει το Προιόν για το οποίο ισχύει η Προσφορά στην οποία συμμετείχε .

Β 3 . Κάθε Αγοραστής δύναται να εκδηλώσει αρχικά ενδιαφέρον για την Προσφορά , συμπληρώνοντας στα αντίστοιχα πεδία της σελίδας αγοράς της εκάστοτε Προσφοράς το ονοματεπώνυμό του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e -mail) καθώς και τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας . Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών και την ενεργοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος , η οποία πρακτικά θα λαμβάνει χώρα όταν ο Αγοραστής πατήσει το πλήκτρο < Ολοκλήρωση Παραγγελίας > ,θα δεσμεύεται στην πιστωτική κάρτα του Αγοραστή το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του Κουπονιού . Το ποσό αυτό θα δεσμεύεται από την Εταιρεία για λογαριασμό της. Η οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Αγοραστή θα γίνεται μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς . Η ενεργοποίηση της Προσφοράς πραγματοποιείται άμεσα και εάν στην ανάρτηση της Προσφοράς ορίζονται ειδικότεροι όροι π.χ ελάχιστος αριθμός αγοραστών, ορισμένος αριθμός αντιτύπων , διάρκεια της ανάρτησης της Προσφοράς κλπ., τότε η ενεργοποίηση της Προσφοράς θα γίνεται μετά τα μεσάνυκτα (12 μμ) της τελευταίας ημέρας ανάρτησης της Προσφοράς στην ιστοσελίδα , ώστε να είναι όλα αυτά γνωστά εκ των προτέρων στον Αγοραστή , προτού αυτός εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την Προσφορά .

Β 4 . Ο Αγοραστής μπορεί κάθε στιγμή να πληροφορείται μέσω της ιστοσελίδας , το χρονικό διάστημα το οποίο απομένει μέχρι το πέρας του χρόνου της ανάρτησης της Προσφοράς , καθώς και τον αριθμό των υποψήφιων Αγοραστών που υπολείπεται για την ενεργοποίηση της Προσφοράς , εφόσον εις την Προσφορά αναγράφονται οι προυποθέσεις αυτές.

Β 5 . Κάθε Αγοραστής δύναται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και για τρίτα πρόσωπα , συγγενικά ή φιλικά του , χρησιμοποιώντας την πιστωτική του κάρτα , συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία του κάθε προσώπου στη σελίδα αγοράς της εκάστοτε Προσφοράς . Σε κάθε Προσφορά προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός τρίτων προσώπων , για τα οποία μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον κάθε Αγοραστής . Τα πρόσωπα αυτά (τρίτα) συνυπολογίζονται στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό Αγοραστών για την ενεργοποίηση της Προσφοράς και εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί , τα εν λόγω πρόσωπα θεωρούνται Αγοραστές .

Β 6 . Με την ενεργοποίηση της Προσφοράς η Εταιρεία : α) προβαίνει στην οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Αγοραστή με την αξία του Κουπονιού και β ) διαθέτει στους Αγοραστές που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά τα Κουπόνια , τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη συγκεκριμένη Προσφορά .Τα Κουπόνια θα διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας , στη σελίδα του προφίλ του κάθε Αγοραστή , ενώ θα του αποστέλλονται και οδηγίες για τη λήψη τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Αγοραστής , μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς και την επιτυχή χρέωση της πιστωτικής κάρτας. Το νόμιμο παραστατικό-απόδειξη στο οποίο θα περιέχεται η αξία του Κουπονιού θα τιμολογείται απευθείας από την Εταιρεία προς τον Αγοραστή κατά την εμφάνιση του Κουπονιού για εξαργύρωση - χρησιμοποίηση . Το Κουπόνι ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τον Αγοραστή , τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται σε αυτό και μέχρι την ημερομηνία λήξεως , η οποία αναγράφεται στους όρους της Προσφοράς και στο σώμα του Κουπονιού . Το Κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί- εξαργυρωθεί μόνο στην Εταιρεία ή τα βιβλιοπωλεία της από τον Αγοραστή και αυτός μπορεί μέχρι την ημερομηνία λήξεως να προμηθευτεί τα Προιόντα που αγόρασε και περιγράφονται στο Κουπόνι. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του Κουπονιού οπουδήποτε αλλού , πλην από τα καταστήματα της Εταιρείας και για οποιοδήποτε άλλο σκοπό . Σε καμία περίπτωση ο Αγοραστής δεν δύναται να ζητήσει από την Εταιρεία χρηματικό αντάλλαγμα για το Κουπόνι ή οποιοδήποτε άλλο Προιόν , εκτός από αυτό που αγόρασε μέσω της Προσφοράς που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και το οποίο Προιόν αναγράφεται στο Κουπόνι. Μετά την ημερομηνία λήξεως , το Κουπόνι παύει να ισχύει και ο Αγοραστής ουδεμία απαίτηση έχει έναντι της Εταιρείας . Ωσαύτως η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εν σχέσει με την απώλεια ή καταστροφή του Κουπονιού από τον Αγοραστή .

Β 7 . Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να πωλεί τα Προιόντα , υπό τους όρους της Προσφοράς , σε όσους Αγοραστές διαθέτουν Κουπόνια και τα εμφανίζουν προσηκόντως .

Β 8 . Η Εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει - προσφέρει προσηκόντως και αμελλητί το Προιόν στους Αγοραστές- κατόχους Κουπονιών ,σύμφωνα με τα ανωτέρω . Αντιστοίχως ο Αγοραστής , προκειμένου να παραλάβει το Προιόν θα εμφανίζει υποχρεωτικά το Κουπόνι ,για να επαληθευτεί ο κωδικός καθώς και την αστυνομική του ταυτότητα - διαβατήριο , ώστε να γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων .

Β 9 . Ο Αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 , παρ. 10 του Ν. 2251/1994 , όπως ισχύει σήμερα , μπορεί να υπαναχωρήσει της πώλησης του Προιόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14 ) ημερολογιακών ημερών από την ενεργοποίηση της Προσφοράς με έγγραφη κοινοποίηση ( μέσω e-mail ) στην ιστοσελίδα BookOffers.gr του αιτήματός του προς την Εταιρεία . Ακολούθως η Εταιρεία θα επιστρέψει στον Αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του Κουπονιού , κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί του , ενώ ο Αγοραστής θα επιστρέψει αντιστοίχως το Κουπόνι , το οποίο και θα ακυρώνεται . Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας ο Αγοραστής δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης και η Εταιρεία δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση έναντι του Αγοραστή ( Βλέπε και κατωτέρω στην παράγραφο Ε4 του παρόντος ).
Β 10 . Ο Πελάτης που προτίθεται να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα και για να προβεί σε οποιαδήποτε Αγορά (εγγραφή ή μη) από την εκάστοτε Προσφορά , δέον να είναι ηλικίας δέκα οκτώ (18) και άνω.
Β 11 . Η Εταιρεία δεν διαθέτει στον Αγοραστή εξοπλισμό ( ηλεκτρονικό υπολογιστή ,άλλο εξοπλισμό κλπ.) προκειμένου αυτός να κάνει χρήση της δικτυακής τοποθεσίας για την πραγματοποίηση οιασδήποτε Αγοράς .
Β 12 . Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Αγοραστών για το περιεχόμενο των Προιόντων ( δηλ. βιβλία και ο,τιδήποτε άλλο και εκ του καταστατικού της εμπορεύεται ) τα οποία εις το κοινό και εις τους Αγοραστές προσφέρει , είτε αυτά τα Προιόντα ανάγονται εις τον κύκλο των ιδικών της εκδόσεων , είτε αναφέρονται εις εκδόσεις τρίτων , καθ' όσον αυτό τούτο το περιεχόμενο των Προιόντων αποτελεί εξ ΄ολοκλήρου θέση και ευθύνη και είναι αποκλειστικό έργο των συγγραφέων , μελετητών και μεταφραστών , των οποίων η ανάπτυξις του θέματος ,οι απόψεις , θέσεις και προβληματισμοί κλπ δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις της Εταιρείας , αλλά και ούτε εν πολλοίς ενστερνίζεται αυτές .

 

Γ . ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Γ 1 . Η πληρωμή του Προιόντος γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της πιστωτικής, προπληρωμένης ή χρεωστικής κάρτας (Visa, MasterCard, Maestro, American Express) κατά κανόνα , ή κατ' εξαίρεση με κατάθεση του ποσού στον λογαριασμό της Εταιρείας και με ταυτόχρονη διαβίβαση του παραστατικού στην Εταιρεία από τον Αγοραστή .
Γ 2 . Για την ενεργοποίηση της Προσφοράς και πληρωμή του Προιόντος, στην ιστοσελίδα γίνονται αποδεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες . Οι συναλλαγές των Αγοραστών στην ιστοσελίδα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας .

 

Δ . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Ή ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ.

Δ 1 . Ο Αγοραστής εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για μία ή περισσότερες Προσφορές με το να παρέχει τα στοιχεία της κάρτας του και για την Αγορά μιας Προσφοράς ορίζεται χρονικά η στιγμή που ο Αγοραστής θα πατήσει το κουμπί < Αγοράστε> .

Δ 2 . Η Εταιρεία για λόγους ασφαλείας δεν αποθηκεύει ουδεμίας πιστωτικής κάρτας τα στοιχεία για μελλοντική χρήση και επομένως ο Αγοραστής πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που επιθυμεί να συμμετέχει σε νέα Προσφορά . Με την εισαγωγή των απαιτουμένων στοιχείων της πιστωτικής κάρτας ο Αγοραστής δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας .

Δ 3 . Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών . Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεση του Αγοραστή για δέσμευση του ποσού της Προσφοράς και σε περίπτωση ενεργοποίησης της Προσφοράς τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας .

Δ 4 . Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιοδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της, όπως ενδεικτικά η υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή η υποψία απάτης κλπ , τότε ο Αγοραστής θεωρείται ότι δεν συμμετέχει στην Προσφορά .

Δ 5 . Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί για οποιοδήποτε λόγο τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε Προσφορά νέου ή υφιστάμενου Αγοραστή .

Δ 6 . Σε περίπτωση που από λάθος ή παράλειψη της Εταιρείας δεν πραγματοποιηθεί η επιθυμία του Αγοραστή για κάποια Προσφορά ,δηλαδή δεν επιτευχθεί η προς αυτόν πώληση του Προιόντος , μέσω της Προσφοράς ,τότε η Εταιρεία υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να προβεί στην αποδέσμευση μόνο του ποσού της Προσφοράς από την πιστωτική κάρτα , μη ευθυνόμενη για οτιδήποτε άλλο έναντι του Αγοραστή, όστις και αναγνωρίζει από τούδε ότι η Εταιρεία ενήργησε καλή τη πίστη .

Δ 7 . Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από τον ιστοχώρο της Εταιρείας ,χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου επεξεργασίας διαδυκτιακών πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Εταιρεία .

 

Ε . ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ .

Ε1 .Από τη χρονική στιγμή που ο Αγοραστής ολοκληρώσει τη διαδικασία της Αγοράς το Προιόν της Προσφοράς είναι δεσμευμένο ( κρατημένο ) στο όνομά του Εάν η Προσφορά προβλέπει αποστολή , τότε ο Αγοραστής θα παραλάβει την Προσφορά στη διεύθυνση που έχει δηλώσει και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπόλοιπη χώρα .

Ε2 .Στην περίπτωση που επιθυμεί να παραλάβει την Προσφορά αργότερα ή σε άλλη διεύθυνση , μπορεί να τηλεφωνήσει άμεσα στο τηλέφωνο 210-3815.000 , δίνοντας και τον αριθμό του Κουπονιού του .

Ε3 .Περαιτέρω εάν η Προσφορά προβλέπει την παραλαβή της από τα βιβλιοπωλεία συμφερόντων της Εταιρείας , τότε η παραλαβή μπορεί να γίνει άμεσα ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα .

Ε4 . Οσάκις ο Αγοραστής επιθυμεί να επιστρέψει την Προσφορά , μπορεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών ,να πάρει τα χρήματά του πίσω στο ακέραιο με την προυπόθεση ότι δεν έχει εξαργυρώσει το Κουπόνι , δι' ό και πρέπει να τηλεφωνήσει στο 210-3815.000 για την καλύτερη εξυπηρέτησή του . Εάν έχει παραλάβει το Προιόν , μπορεί να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων , επιβαρυνόμενος με τα έξοδα αποστολής και εφόσον δεν έχει ανοίξει τη συσκευασία του Προιόντος (πακέτου). Από τη στιγμή όμως που θα ανοιγεί η συσκευασία του Προιόντος δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων , οπότε στην περίπτωση αυτή μπορεί να κάνει αλλαγή του Προιόντος (βιβλίων) με άλλα σε κάποιο από τα βιβλιοπωλεία μας και πάντοτε εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 ημερών .

 

ΣΤ . ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ.

Η Εταιρεία , υπό τους όρους και προυποθέσεις που τίθενται στο παρόν συμφωνητικό και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς χορηγεί στους Αγοραστές ένα μη αποκλειστικό , αμεταβίβαστο , προσωπικό , περιορισμένο δικαίωμα και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της . Η εν λόγω άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οιουδήποτε δικαιώματος που αφορά στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς : α) ο Αγοραστής πρέπει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και β ) ο Αγοραστής δεν δικαιούται να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο , ή να αναπαραγάγει , ή να παρουσιάζει δημοσίως , ή να διανέμει , ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό (εμπορικό) σκοπό , εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν .

 

Ζ . ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ- ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.

Η Εταιρεία διαρκώς ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα και τα σχετικά με αυτή Προιόντα, ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας , δι' ό και συστήνεται στους Αγοραστές να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα , προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους .
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προυποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή , χωρίς προειδοποίηση των Αγοραστών .Τέτοιες αλλαγές ,προσθήκες ή διαγραφές και τροποποιήσεις στους όρους και προυποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως , δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα . Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του Αγοραστή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρεία μπορεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή να καταγγείλει , αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας , συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε Προιόντος .

 

Η . ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων , οποιασδήποτε φύσεως , οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση ,την αντιγραφή , ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία πρόσωπα , ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί , γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτήν την πιθανότητα .

 

Θ . ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας , συμπεριλαμβανομένων των σημάτων , λογοτύπων ,κειμένων γραφικών, εικόνων φωτογραφιών και λογισμικού αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία . Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της ιστοσελίδας καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρείας .
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή , αναλογική, ψηφιακή και μηχανική αναπαραγωγή , διανομή, μεταφορά downloading, μεταποίηση , μεταπώληση , δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας . Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση , φόρτωση , ανακοίνωση , διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγουμένης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων . Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ' οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων .

 

Ι . ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

Οι Αγοραστές που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση , αποστολή με e-mail , ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό , χυδαίο, άσεμνο και καθ' οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη , ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου , δείχνει εμπάθεια , ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις ,που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση ( όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας ) που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία , εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων , περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες , αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή , την πρόκληση βλάβης , την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών , παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής , δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή υποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με τους χρήστες-αγοραστές .Περαιτέρω και σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη των ανωτέρω ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους , μέσω e-mail , facebook, twitter κλπ. για τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας .

 

ΙΑ . ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραιτήτων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων , καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες τεχνικά μεθόδους , ώστε να εξασφαλίζεται η μεγάλη δυνατή ασφάλεια . Όλες οι πληροφορίες , οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των Αγοραστών διασφαλίζονται ως απόρρητες . Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες , οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι Αγοραστές παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας , ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο , πχ. τηλεφωνικά . Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των Αγοραστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη , απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή . Βοηθούν επίσης για να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά . Η σύνδεση των Αγοραστών στην ιστοσελίδα είναι ασφαλής , διότι χρησιμοποιείται τεχνολογία ψηφιακής πιστοποίησης .

 

ΙΒ . ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (firewall).

Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας ( servers) ελέγχεται από firewall, τo oποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους Αγοραστές , απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία της Εταιρείας .

 

ΙΓ . ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ.

Σε όποιο σημείο του site εισάγετε προσωπικά δεδομένα ( password , διευθύνσεις τηλέφωνα , πιστωτικές κάρτες κλπ.)είναι κρυπτογραφημένα με 128 bit .

 

ΙΔ . ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.

Όπως και παραπάνω αναφέρεται η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη . Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Αγοραστή είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα , ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών . Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο . Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των Αγοραστών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους , εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς , ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση , ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής .Ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο , καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη λάθους.

 

ΙΕ . ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

Το παρόν συμφωνητικό και κάθε εξωσυμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρείας και του Αγοραστή θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι δια του παρόντος υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.

 

 

 

 

 

 

 


Φτιάξτε μόνος σας την προσφορά που σας ενδιαφέρει!!!
Εσείς γράψτε μας ποιό βιβλίο θέλετε και εμείς θα σας δώσουμε την καλύτερη τιμή της αγοράς!!! Ζητήστε το!
Σαν Σήμερα...
  • 1825: Ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος καταφθάνει εις το Ναυαρίνο και αποβιβάζει στρατό και εφόδια.
  • 1924: Ζητείται η παραπομπή εις δίκη των υπευθύνων αξιωματικών της Μικρασιατικής Καταστροφής.
  • 1979: Κηρύσσεται έκπτωτος ο μητροπολίτης Πρεβέζης για ηθικά σκάνδαλα.
Εορτολόγιο...
Κυριακή 23 Ιουνίου 2024
Αριστοκλέους, Δημητρίου και Αθανασίου μαρτύρων